23 En de kinderen van Nearja waren Eljoenai, en Hizkia, en Azrikam; drie.