28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.