18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.