25 Zo gebood Mozes den Levieten, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, zeggende: