21 Wederom geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: