18 Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: