3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.