15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel;