29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf.