31 En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting.