15 En hun geboden hebbende uit te gaan buiten den raad, overlegden zij met elkander,