10 Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.