2 Trouwens, omdat gijlieden het volk zijt, zo zal de wijsheid met ulieden sterven!