21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.