23 En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.