26 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden?