36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doe?