22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.