60 En aan Aaron werden geboren Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar.