22 Neem ook op de som der zonen van Gerson, naar het huis hunner vaderen, naar hun geslachten.