3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.