6 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord.