1 Voorts zong Debora, en Barak, de zoon van Abinoam, ten zelven dage, zeggende: