13 Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van den strijd wederkwam, voor den opgang der zon,