7 in godlynes brotherly kyndnes in brotherly kyndnes love.