7 In ye trybe of Iuda Nahesson ye sonne of Aminadab: