3 Suīrán cáng zaì Jiāmì shāndǐng , wǒ bì sōuxún , zhuō chū tāmen lái . suīrán cóng wǒ yǎnqián cáng zaì hǎi dǐ , wǒ bì méng shé yǎo tāmen .