We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Nǐ bùdàng zhàn zaì chàlù kǒu , jiǎnchú tāmen zhōngjiān taótuō de . tāmen zāo nán de rìzi , nǐ bùdàng jiāng tāmen shèngxia de rén jiāofù chóudí .