14 Nǐ bùdàng zhàn zaì chàlù kǒu , jiǎnchú tāmen zhōngjiān taótuō de . tāmen zāo nán de rìzi , nǐ bùdàng jiāng tāmen shèngxia de rén jiāofù chóudí .