5 Yēhéhuá shuō , nǐmen yào xiàng liè guó zhōng guānkàn , dàdà jīngqí . yīnwei zaì nǐmen de shíhou , wǒ xíng yī jiàn shì , suī yǒu rén gàosu nǐmen , nǐmen zǒngshì bù xìn .