11 Mĕi rì zǎo wǎn xiàng Yēhéhuá xiàn Fánjì , shāo mĕi xiāng , yòu zaì jīng jīn de zhuōzi shàng bǎi chénshèbǐng . yòu yǒu jīn dēngtái hé dēng zhǎn , mĕi wǎn diǎn qǐ , yīnwei wǒmen zūnshǒu Yēhéhuá wǒmen shén de méng . wéiyǒu nǐmen lí qì le tā .