13 Yé Luóbōān què zaì Yóudà rén de hòutou shè fú bīng . zhèyàng , Yǐsèliè rén zaì Yóudà rén de qiántou , fú bīng zaì Yóudà rén de hòutou .