3 Tāmende fùqin jiāng xǔduō jīn yín , cáibǎo , hé Yóudà dì de jiāngù chéng cìgĕi tāmen . dàn jiāng guó cìgĕi Yuēlán , yīnwei tā shì zhǎngzǐ .