24 Yàhāsī jiāng shén diàn lǐ de qìmǐn dōu jù le lái , huǐhuaì le , qiĕ fēng suǒ Yēhéhuá diàn de mén . zaì Yēlùsǎlĕng gè chù de guǎijiǎo jiànzhù jìtán ,