23 Tā jìsì gōngjī tāde Dàmǎsè zhī shén , shuō , yīnwei Yàlán wáng de shén bāngzhu tāmen , wǒ yĕ xiànjì yǔ tā , tā hǎo bāngzhu wǒ . dàn nàxiē shén shǐ tā hé Yǐsèliè zhòngrén baì wáng le .