7 Yuēxīyà cóng qún chù zhōng cìgĕi zaì nàli suǒyǒude rénmín , miányáng gāo hé shānyánggāo sān wàn zhī , niú sān qiā zhǐ , zuò Yúyuèjié de jìwù . zhè dōu shì chū zì wáng de chǎnyè zhōng .