34 Biàn hā dá duì wáng shuō, wǒ fù cóng nǐ fù nà lǐ suǒ duó dė chéng YÌ, wǒ bì guī hái。 nǐ kě yǐ zài dà mǎ sè lì jiē shì, xiàng wǒ fù zài sā MǍ lì yà suǒ lì dė yī yàng。 yà hā shuō, wǒ zhào cǐ lì yuē, fàng nǐ huí qù, jìu yǔ tā lì yuē, fàng tā qù lė。