10 Yǐsèliè wáng hé Yóudà wáng Yuēshāfǎ zaì sǎ Mǎlìyà chéng mén qián de kōng cháng shàng , gè chuān zhāo fù , zuò zaì wèi shàng , suǒyǒude xiānzhī dōu zaì tāmen miànqián shuō yùyán .