23 Wáng jiù wèi tāmen yùbeì le xǔduō shíwù . tāmen chī hē wán le , dǎfa tāmen huí dào tāmen zhǔrén nàli . cóngcǐ , Yàlán jūn bú zaì fàn Yǐsèliè jìng le .