13 Yǒu yī gè chénpú duì wáng shuō , wǒmen bù rú yòng chéng lǐ shèngxia zhī mǎ zhōng de wǔ pǐ mǎ ( mǎ hé chéng lǐ shèngxia de Yǐsèliè rén dōu shì yíyàng , kuaì yào mièjué ) , dǎfa rén qù kuītàn .