17 Wáng paì chān fú tāde nà jūnzhǎng zaì chéng ménkǒu tán yē , zhòngrén zaì nàli jiāng tā jiàntà , tā jiù sǐ le , zhēng rú shén rén zaì wáng xià lái jiàn tāde shíhou suǒ shuō de .