15 Yòu duì Lùdé shuō , dǎkāi nǐ suǒ pī de waìyī . tā dǎkāi le , Bōesī jiù cuō le liù bòji dàmaì , bāng tā káng zaì jiān shàng , tā biàn jìn chéng qù le .