34 Nà dìfang biàn jiào zuò jī bó luó hā tā wǎ ( jiù shì tān yù zhī rén de fùnmù ) , yīnwei tāmen zaì nàli zàng mái nà qǐ tān yù zhī xīn de rén .