33 Ròu zaì tāmen yá chǐ zhī jiàn shàng wèi jiaó làn , Yēhéhuá de nùqì jiù xiàng tāmen fā zuò , yòng zuì zhòng de zāiyāng jī shā le tāmen .