Mínshùjì 11:32

32 Bǎixìng qǐlai , zhōng rì zhōng yè , bìng cì rì yī zhĕngtiān , bǔ qǔ ānchún . zhì shǎo de yĕ qǔ le shí hè méi Ěr , wéi zìjǐ bǎi liè zaì yíng de sìwéi .