8 Níníwēi zì gǔ yǐlái chōngmǎn rénmín . rútóng jù shuǐ de chízi , xiànzaì jūmín què dōu taópǎo . suī yǒu rén hūhǎn shuō , zhàn zhù , zhàn zhù , què wú rén huí gù .