We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Wáng duì yà Mǎsā shuō , nǐ yào zaì sān rì zhī neì jiāng Yóudà rén zhāo jù le lái , nǐ yĕ huí dào zhèlǐ lái .