3 Dàwèi wáng lái dào Yēlùsǎlĕng , jìn le gōngdiàn , jiù bǎ cóng qián liú xià kānshǒu gōngdiàn de shí gè fēi pín jīn bì zaì lĕng gōng , yǎnghuo tāmen , bù yǔ tāmen qīnjìn . tāmen rútóng guǎfu beì jīn , zhídào sǐ de rìzi .