2 Nǐmen jīnrì dàng zhīdào , wǒ bĕn bú shì hé nǐmen de érnǚ shuōhuà . yīnwei tāmen bú zhīdào , yĕ méiyǒu kànjian Yēhéhuá nǐmen shén de guǎngjiào , wēiyán , dà néng de shǒu , hé shēn chūlai de bǎngbì ,