4 Nǐ ruò liúyì tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , jǐn shǒu zūnxíng wǒ jīnrì suǒ fēnfu nǐ zhè yīqiè de mìnglìng , jiù bì zaì nǐmen zhōngjiān méiyǒu qióngrén le ( zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐ wéi yè de dì shàng , Yēhéhuá bì dàdà cì fú yǔ nǐ ) .