47 Yīnwei zhè bú shì xū kòng , yǔ nǐmen wú guān de shì , nǎi shì nǐmen de shēngmìng . zaì nǐmen guō Yuēdànhé yào de wéi yè de dì shàng bì yīn zhè shì rìzi déyǐ chángjiǔ .